Oké, ik ben HB!

 20150526 093812     20150526 094023       Cooperatieve mandala tekenen 2        

We starten weer een nieuwe training aan het begin van schooljaar 2018-2019

Veel hoogbegaafde kinderen voelen zich anders dan andere kinderen. Ze merken dat ze ‘anders’ zijn en voelen zich vaak niet begrepen. Dat kan zich uiten op hele verschillende manieren. Sommige kinderen passen zich aan, vertonen ‘gewenst’ gedrag, willen ‘erbij’ horen. Andere kinderen zetten zich juist af, gedragen zich opstandig.

Herkent u dit bij uw kind?
Uw kind stelt hoge eisen aan zichzelf, is perfectionistisch, gevoelig en ziet soms op tegen nieuwe uitdagingen. 
Uw kind voelt zich vaak niet begrepen of wordt gepest en durft daarom zichzelf niet te zijn. 
U zou graag zien dat:
• uw kind wat positiever en meer ontspannen in het leven staat
• uw kind zijn mogelijkheden en gevoelens naar waarde leert schatten                                                                        
• uw kind zijn problemen kan beredeneren en ze durft aan te pakken
• uw kind wél uitdagingen aan durft te gaan
• Het glas van uw kind vaker halfvol is dan halfleeg


Doelgroep:
Kinderen waarvan de cognitieve talenten aanwezig zijn, soms zichtbaar, en worstelen met datgene wat hen zo uniek maakt.
Kinderen waarvan middels een IQ test is komen vast te staan dat zij hoogbegaafd zijn;
Dit is geen criteria om deel te mogen nemen aan de training

Opzet training
De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur, die elke week plaatsvinden op een vast tijdstip aan het begin van de dag; van 09.00- 10.30 uur. 
Er is gekozen voor een groepsaanpak omdat kinderen in een groepstraining van elkaar kunnen leren en ervaren dat ze niet als enige worstelen met bepaalde problemen. Het blijkt dat levende ‘coping’-modellen de voorkeur verdienen omdat het leereffect van het observeren van dit gedrag het grootst lijkt.
Hoewel de training groepsgewijs is, is er ook ruimte voor de individuele behoeften van een kind. Deze kunnen tijdens of buiten de training om aan bod komen.
Op het inschrijfformulier kunt u aandachtspunten formuleren waar we in de training extra aandacht aan geschonken wordt . Het is een training en nadrukkelijk géén therapie

Inhoud training
De training bevat allerlei oefeningen/spelletjes waarin de volgende elementen aan bod komen:
• Ontspannen tijdens stressvolle momenten
• Structuur en veiligheid
• Grensverleggend denken en handelen
• Communiceren over gevoelens
• Inschatting maken van eigen kunnen
• Jezelf presenteren
• Mindset; de sleutel naar passie voor leren

Doelstelling training
• Positieve ervaringen geven, zodat het zelfbeeld minder negatief wordt en het competentiegevoel toeneemt.
• Bewustwording van bestaande en opkomende spanningen en hoe deze de baas te blijven.
• Realistischer beeld gegeven over het eigen kunnen en de waarde daarvan.
• Brainstormen om de kinderen te leren andere oplossingsmethodes te hanteren, dan de tot dan toe geldende.
• De kinderen meer bewust maken van het gevoel waarmee je een moeilijk probleem kunt aanpakken.
• Bewust gebruik maken van andere zintuigen en werkstrategieën om tot een oplossing van een probleem te komen.
• Trainen om zich gemakkelijker in een groep te durven presenteren.
• Bewustwording van eigen gevoelens en die van anderen.
• Leren zeggen dat je iets niet kunt volgen of begrijpt.

Nog even op een rijtje:
• Voor ieder kind worden aandachtspunten geformuleerd door de ouders op het aanmeldingsformulier van waaruit we werken.
• De training start najaar 2018 op een prachtige locatie in Culemborg
• De training start bij minimaal 4 deelnemers en is bij 6 deelnemers vol.
• Na de training volgt een schriftelijk verslag, in de bekende mindmap vorm, dat met de ouders, eventueel telefonisch, besproken wordt.

Het doel van deze manier van trainen waarbij de 'ik'centraal mag staan is het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld en weer met plezier durven te leren. 

20140603 084811         ikbenik G-denken            ikbenik Pepperblad   

Voor meer informatie over de training, individueel of voor meerdere kinderen, kunt u contact met ons opnemen.
Via de mail: marianne@dewijswijzer.nl
o
f
Bellen: 06 16 99 49 28"...Wijsheid begint met verwondering..."