Algemene voorwaarden

Klant is een ieder die zich door middel van een inschrijvingsformulier, of via inschrijving via de site van De WijsWijzer heeft geregistreerd als deelnemer aan een congres; studiedag; cursus of training. Onder klanten worden tevens scholen verstaan die een overeenkomst sluiten met De WijsWijzer voor het volgen van (na-)scholing.

Voor participatie aan congressen; studiedagen; cursussen en trainingen geldt dat na opgave deelname niet meer geannuleerd kan worden. Wel mag altijd een ander dan de oorspronkelijke opgegeven persoon een cursusplaats innemen. Dit dient echter wel vooraf aan de organisatie gemeld te worden

Facturen worden te naam gesteld op basis van gegevens conform persoonlijke opgave van de klant. Het is niet mogelijk om facturen aan een ander adres of andere rechtspersoon te laten zenden. Cursusmateriaal en voorlichting over bijeenkomsten wordt naar hetzelfde adres gezonden als het factuuradres.

Alle bedragen voor honoraria of deelnemersgelden inclusief eventuele omzetbelasting, zijn terstond opeisbaar zonder korting.

Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen na deze declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kan hij dit tot uiterlijk 14 dagen na de declaratiedatum kenbaar maken.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.

Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen rentedragend ingaande 14 dagen na de declaratiedatum zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten ) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 50,-- alles exclusief omzetbelasting.

Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan onze incassodienst.  

MARIANNE RIETVELD HOOGBEGAAFDHEID

"...Wijsheid begint met verwondering..."