ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Definities
1.1. Offerte: een schriftelijk aanbod van De WijsWijzer aan een wederpartij ter zake van het verrichten van werkzaamheden.
1.2. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de ene partij, De WijsWijzer(de opdrachtnemer), zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever werkzaamheden te (doen) verrichten. De overeenkomst van opdracht wordt schriftelijk vastgelegd en bevat (onder meer) een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
1.3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als wederpartij een overeenkomst heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een opdracht.
1.4. Opdrachtnemer: De WijsWijzer dat als partij een overeenkomst met opdrachtgever heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een opdracht, danwel als organisator optreedt van een congres, studiedag, cursus of training.
1.5. Partijen: de opdrachtgever en De WijsWijzer
2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst van De WijsWijzer.
2.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
2.3. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met De WijsWijzer zijn overeengekomen.
2.4. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst nietig is, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zove el mogelijk benadert.
3. Uitgangspunten
3.1. De WijsWijzer staat in voor de integriteit van handelen, dient ten opzichte van de opdracht en de opdrachtgever (des)kundig te handelen, dient haar professionele en relationele onafhankelijkheid te waarborgen, vermijdt dat in de opdracht andere belangen dan die van de opdracht zelf een rol spelen en
verplicht zich ertoe de opdrachtgever op diens handelwijze aan te spreken indien deze zich niet als goed opdrachtgever gedraagt.
3.2. De opdrachtgever staat in voor een verantwoord opdrachtenbeleid.
3.3. De opdrachtgever is zorgvuldig in het verstrekken van informatie die gevraagd en ongevraagd nodig is om de opdracht goed en doelmatig te kunnen uitvoeren.
3.4. Als De WijsWijzer daarom verzoekt, stelt de opdrachtgever kosteloos een werkruimte en de (kantoor)faciliteiten die nodig zijn om op locatie een opdracht uit te kunnen voeren, ter beschikking.
3.5. De opdrachtgever stelt zich als een betrouwbare partner op door afspraken op tijd en volledig na te komen, inclusief het betalen van de facturen.
4. Totstandkoming overeenkomst van opdracht
4.1. Alle offertes van De WijsWijzer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2. De offertes van De WijsWijzer zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. De WijsWijzer is slechts aan offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen is bevestigd.
4.3. De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende offerte dan wel de opdrachtbevestiging en de op basis van wet en regelgeving noodzakelijke gegevens en informatie door de opdrachtnemer zijn ontvangen.
4.4. De opdrachtbevestiging is de schriftelijke wilsovereenstemming tussen de opdrachtgever en De WijsWijzer die daar waar van toepassing de volgende afspraken over de inhoud en uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht bevat onder meer:
* een omschrijving van de inhoud en begrenzing van de opdracht;
* het beoogde doel van de opdracht;
* (het deel van) de organisatie waarop de opdracht betrekking heeft;
* wederzijdse organisatorische verhoudingen en gezamenlijke werkwijzen;
* de beperkingen van de opdrachtuitvoering;
* een indicatie van de tijdsduur die nodig is voor de uitvoering van de opdracht, de fasering van de tijdsduur ende wijze van handelen indien de werkelijke duur afwijkt van de indicatie;
* de honoreringsgrondslag en de wijze van facturering.
5. Vertrouwelijkheid
5.1. De WijsWijzer neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van de opdrachtgever die haar in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen.
5.2. De opdrachtgever mag, zonder toestemming van De WijsWijzer, aan derden geen mededeling doen over de aanpak, de werkwijze, de inhoud van adviezen of opinies van De WijsWijzer, noch haar rapportage of ander al dan niet schriftelijk materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken.
6. Intellectueel eigendom
6.1. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voorzover passend binnen het doelvan de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
7. Uitvoering van de opdracht
7.1. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede naar de eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap uitgevoerd door of namens De WijsWijzer.
7.2. De opdracht heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Resultaatverplichtingen worden niet overeengekomen.
7.3. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door De WijsWijzer geschiedt uitsluitend in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging.
7.4. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de opdracht kunnen worden gewijzigd, indien partijen tussentijds schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht dan wel de daaruit voortvloeiende (advies)werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
8. Duur en afsluiting van de opdracht
8.1. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn alleen fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen.
8.2. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient De WijsWijzer
hierover binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van de eindafrekening te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
9. Overmacht en tussentijdse beëindiging van de opdracht
9.1. De WijsWijzer is niet aansprakelijk voor het niet toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden de verplichtingen van De WijsWijzer opgeschort.
9.2. Partijen kunnen de overeenkomst voor tijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst van opdracht en eventuele latere additionele overeenkomsten. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden
bekendgemaakt.De WijsWijzer dan wel de opdrachtgever mogen van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolgevan feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de beëindigende partij onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet
kan worden gevergd. De WijsWijzer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever in dien mogelijk en onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
9.3. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.
10. Betalingsvoorwaarden
10.1. Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door De WijsWijzer aan te wijzen bankrekening.
10.2. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na factuurdatum heeft betaald, is De WijsWijzer gerechtigd, nadat zij de opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van De WijsWijzer, vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
10.3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die De WijsWijzermaakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
11. Toepasselijk recht
11.1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en De WijsWijzer is Nederlands recht van toepassing.
© De WijsWijzer | Algemene Voorwaarden | 10 November 2010