De inrichting van plusklassen blijkt in de praktijk erg te verschillen, zowel wat betreft de organisatie als de inhoud. Net al hoogbegaafde kinderen. Uniek in hun zijn, hun talenten en potenties. Veelkleurig.
Soms zijn plusklassen georganiseerd op school- of afdelingsniveau en worden de leerlingen begeleid door leerkrachten die deze taak op zich nemen.

Wat betreft inhoud, blijkt de uitwerking op scholen flink te verschillen. Waar op de ene school slechts extra leerstof wordt aangeboden, staat bij andere scholen ook het sociaal-emotioneel welbevinden en het ontwikkelen van metacognitie
centraal.

Deskundigen zijn het erover eens dat het belangrijk is dat een plusklas aandacht besteedt aan de ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen op drie pijlers:
1.verrijking van het curriculum
2.vergroten van de sociaalemotionele vaardigheden
3.vergroten van de metacognitieve vaardigheden.
Een plusklas zou dus niet een bijeenkomst moeten zijn waar hoogbegaafde leerlingen extra werk kunnen maken, maar waar ze doelgericht aan bepaalde taken werken.

Ten slotte is het hebben van een contactmoment met gelijkgestemden (peers) een meerwaarde voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
© CPS Onderwijsontwikkeling en advies, december 2011: evaluatie plusklassen.

Wat maakt een plusklas nu een motiverende plusklas?
Klik hier voor het artikel: De (de-)motiverende plusklas